تجربه‌هایی از ۲ سال توسعه بی‌وقفه یک نرم افزار

تجربه‌هایی از ۲ سال توسعه بی‌وقفه یک نرم افزار
امروز دقیقا دو سال و سه روز از راه اندازی بپرسیم و دو سال و سه ماه و ب...