صرافی پارسان یک شرکت ثبت شده در سازمان ثبت شرکتهای استرالیا (اسیک) هست. این شرکت همچنین تحت نظر سازمان آستراک که در واقع سازمان مبارزه با پول شویی استرالیا هست، میباشد. https://parsan.com.au