اعتیاد به آدرنالین!

آدرنالین هورمونی است که به طور طبیعی رخ می دهد و بدن شما هنگامی که احساسات شدیدی را تجربه می کنید یا هنگامی که پاسخ "جنگ یا گریز" شما ایجاد می شود ، آن را آزاد می کند. این می تواند منجر به عجله یا "زیاد" شود ، که می تواند برای برخی از افراد اعتیاد آور باشد. اگر در زندگی خود اغلب احساس تحریک کمتری می کنید و می بینید که به طور اجباری درگیر یک رفتار هیجان جویانه هستید (مانند ورزشهای شدید یا خود را در موقعیت های خطرناک قرار می دهید) ، یا همیشه به دنبال یک تجربه جدید یا بدیع هستید ، ممکن است دچار اعتیاد به آدرنالین شده باشید.

  • برای دریافت اطلاعات کامل تر به « اینجا » رجوع نمائید.