از ابتدا انگار هیچکس نبوده

از آخرین کامنت دو سال و خُرده می‌گذرد...

زود گذشت آقا و انگار همین دیروز بود که همه بودند.

اینک آخرالزمان.

آخر الزمان تنها مخصوص آن جهان خارج که برخی حقیقت می‌پندارندش نیست و اینکه گفتم برخی حقیقت می‌پندارند را حمل بر سوفسطائی گری بنده نکنید و این حقیقت با آن حقیقت فرق دارد!

بگذریم.

همان فضای نوشتن نیز تعطیل گشته و یادم است چندین سال پیش که خیلی‌ها می‌نوشتند لکن شبکه‌های اجتماعی جای نوشتن را گرفتند و شاید نوشتن مُعِدّ یافتن هم‌کلام بود ولی شبکه‌های اجتماعی این چالش را برداشتند و بدون واسطه جنس به دست مشتری می‌رسید.

اینک آخرالزمان