بیداری

آخر بیدار میشویم ولی زیر لگدهای ملک موت و اینچنین بیدار شدنی جالب نیست.

بر سر قبر آن ماری شیمل آلمانی کلام حضرت وصی نگاشته شده است: النَّاسِ نِیَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا ...