خدمت سربازی | مرکز اموزش ۰۱ نزاجا | تصمیم به ارسال دفترچه

خدمت سربازی | مرکز اموزش ۰۱ نزاجا | تصمیم به ارسال دفترچه
تصمیم بر این گرفتم تا در یک مجموعه نوشته باید ها و نباید های قبل و حین...