دمپایی هایی که خودشان جفت میشوند!!

دمپایی هایی که خودشان جفت میشوند!!
کمی عجیب به نظر می‌رسد اگر بگوییم که تکنولوژی را در دمپایی ها هم میتوا...