ارتباط کنجکاوی با گناه

بیشترین محرکی که باعث جذب انسان به سمت گناه می شود فقط کنجکاوی بی مورد و بیش از اندازه است وگرنه گناه کردن فقط در کسری از ثانیه لذتی لحظه ای دارد که آن هم ناشی از انحرفات اشتباه فکری و تمایلات اشتباه ماست که باید در جای درست مصرف شود که اگر نشود نتیجه ای جز پشیمانی ندارد.


افسوس که کمتر کسی است که این کنجکاوی را در جای درست مثل یادگیری علم و مهارتی جدید به مصرف برساند تا نتیجه اش سود و منفعت باشد.