هکر بودن در عمل!

چگونه در این اوضاع نیمچه هکر باشیم!!!