یه ایده دارم ، چطور باید شروع کنم؟

یه ایده دارم ، چطور باید شروع کنم؟
اگر کارمند باشید یا دانشجو، یا حتی در بدو ورود به بازار کار باشید حتما...