امینم. برنامه نویس پایتون:) حوزه فعالیتم در زمینه وب و در قالب فریم ورک جنگو! البته هنوز (و تا همیشه) درحال یادگیریم.