پهلوان عبدالله رخشانی

پهلوان عبدالله رخشانی کشتی گیر خراسانی قهرمان کشتی ایران قهرمان کشتی نوجوانان ایران مشهد ورزش_سه خراسانی قهرمان بزرگسالان استان خراسان رضوی شبکه تلویزیونی ایران قهرمان جام جهانی کشتی ایران قهرمان جام حذفی و قهرمان کشتی ایران قهرمان