رمز موفقیت شرکت های ایرانی، کلنگ و قیچی

رمز موفقیت شرکت های ایرانی، کلنگ و قیچی
چند وقت پیش مطلبی مطالعه کرده بودم که نوشته بود ثروت جف بزوس مالک کمپا...