روش های بی احساس شدن و قوی شدن!؟

توصیه هایی مانند "ولللش" و "بهش فکر نکن" و " اصلا ارزش فکر کردن داره "...