سوالات عکاسی شما توسط رضاصاد پاسخ داده شد . پادکست عکاسی صادکست 9

 پادکست عکاسی صادکست 9 | پاسخ به سوالات عکاسی شما
پادکست عکاسی صادکست 9 | پاسخ به سوالات عکاسی شما

رضاصاد عکاس و مدرس ایرانی اخیرا در پادکست عکاسی جدید خودش یعنی اپیزود 9 صادکست ، به سوالات عکاسی شما پاسخ داده است.

http://rezasadeghi.net/saadcast-9/