خواب های شوم شتر زرد و بیابان گرد

به نام خدا

جامعه ایران یک جامعه بسیار متکثر می باشد هم راست راست داریم هم چپ چپ

البته حزب باد هم داریم بعضی ها که هر طرف نون درش باشه اون طرفی هستند

مثل اون بنده خدایی که پول ملت و بالا کشیده یه مدتی اصلاح طلب بود یه مدتی هم اصولگرا و با چادر و الان هم خارج از کشور نشسته و به ریش ملت می خندند( بماند که خودشان ریشه ندارند)

خواب شوم بخ
خواب شوم بخ

ولی ملت ایران دارای قدمت تاریخی است فراز و فرودهای تاریخی بسیار زیادی دیده است

اما آنچه که زیر ساخت تمامی همه دولت ها بوده است از اول تا اکنون بوده ملت ایران می باشد ملتی که اگر کرد لر فارس حزب اللهی لیبرال و یا مارکسیستی و یا... باشند

وقتی پای تجاوز به سرزمین شان پیش بیاید همه یک دست می شود

حتی آنان که اکنون جز مخالفین نظام می‌باشند و آن طرف مرزها میباشند وقتی پای کلیت ایران می رسد و احساس می کنند که دشمن قصد خاک آنها را کرده هر چند بر خلاف نظر شان باشد پا پس میکشند( البته اگر مزدور نباشند یعنی پول نگرفته تا وطن را بفروشد )

شاهد ادعای من موارد بسیار می باشد

صحبت های اردشیر زاهدی

بنی صدر

و….

این روزها هم خواب های خطرناکی در مخیله بعضی ها مرور می شود

ولی کور خواندند درسته در سختیها و تحریم ها و فشار گرانی ها هستیم ولی خواب شوم آنها برای تکه تکه کردن ایران را برایشان به خوبی تعبیر خواهیم کرد