امیدوارم از قلم هایمان زیبای نور و روشنای ساطع شود و مدیون این نعمت الهی نشویم