چرا باید داستان خودمان را بگوییم؟

چرا باید داستان خودمان را بگوییم؟
همه ما منحصر به فرد هستیم و الگوهای منحصر به فرد داریم. پس منتظر الگوس...