الگونَوَرد ۶: امتیاز پرانتزها

اگر نمی دانید که الگونوردی چیست، از این لینک بخوانید.

دسترسی و حل سوال از منبع اصلی

پرسش: یک رشته متشکل از پرانتزها داریم که پرانتزبندی آن درست می باشند. امتیاز پرانتزبندی را با توجه به قواعد زیر محاسبه کنید.

۱- پرانتز بندی () امتیاز 1 دارد.

۲- امتیاز AB می شود امتیاز A بعلاوه امتیاز B.

۳- امتیاز (A) می شود دو برابر امتیاز A.

مثلا، امتیاز ()()() برابر با 3 و امتیاز ((())) برابر با 4 می باشد.

توجه توجه: برای حل مساله در سایت leetcode.com عضو شوید و از این لینک به مساله دسترسی پیدا کنید. برنامه شما زمانی درست است که همه تست ها را پاس کند. از دیدگاه الگونوردی، برنامه شما زمانی کامل است که سرعت آن حداقل از ۹۰ درصد راه حل ها سریع تر باشد. سایت leetcode.com سرعت نسبی برنامه شما را نشان خواهد داد.

زمان بندی: ارسال پاسخ ها تا پایان روز 5 مِی

یادآوری: انتخاب جواب بهتر بر اساس اولین پاسخ کامل هست. بنابر این اگر به پاسخ کامل رسیده اید معطل نکنید و شرح مختصری از حل خود را بنویسید و ارسال کنید.

توجه توجه: تبادل اطلاعات زیر این پست کاملا آزاد است. می توانید تکه کدهای خود را تبادل کنید، یا هرسوالی دارید بپرسید. اگر سوالی هم از من دارید من را بصورت #حسین تگ کنید.

توجه توجه: ممکن است که حل این مساله بصورت آنلاین در سایت لیت کد وجود داشته باشد. در الگونوردی منظور این است که خودمان مساله را حل کنیم. بنابر این استفاده از آن راه حل ها مجاز نمی باشد. راه حل هایی که مشابه باشند در الگونوردی پذیرفته نخواهند شد.