دکترای علوم کامپیوتر از NYU. یاد می گیرم و یاد می دهم . آچار بدست هستم.