مهران مدیری از بیماری روانی رنج میبرد

مهران مدیری از بیماری روانی رنج میبرد
قبل از شروع باید بگم من دکتر نیستم اما وظیفه دونستم این مطلب رو بنویسم...