مارول استودیو به ساخت سه تا چهار فیلم در سال ادامه خواهد داد

مارول استودیو به ساخت سه تا چهار فیلم در سال ادامه خواهد داد
آلن هورن، مدیر ارشد ناظر والت دیزنی در مصاحبه جدید خود وعده داد که مار...