درخواست خروج از کشور مشمولین

خروج از کشور مشمولین شامل 4 مرحله است :1-ارائه درخواست خروج از کشور تو...