واژه های ریاکارانه

عزیزی برایم فرستاده بود:

آشتی کردن،
بخشیدن،
چه واژه های ریاکارانه ای،
آدم باید فراموش کند
همین...

سیمون دوبووار

پاسخش را دادم، هرچند دلم میخواست کوتاه تر باشد، اما این شد:

نه، من قبول ندارم

من فعل آشتی کردن و بخشیدن آدمها را دوست دارم

تا به حال هیچکس در زندگی‌ ام نبوده که  بدی کرده باشد و او را نبخشیده باشم،

تا به حال هیچ رابطه ای نبوده است که بعد از قهر باز هم به آشتی منجر نشود؛

سعی میکنم مسیر و جهت زندگی ام را بر این مبنا ادامه دهم

چون معتقدم که محبت، درک و گذشت خیلی زیباست،

و البته یک اعتقاد میتواند از دید دیگران باطل و بدون مفهوم باشه

ولی من با علم به این موضوع، باز هم راه خود را پیش میگیرم،

می دانم که خیلی ضعف ها دارم

مطمئنم که کامل نیستم و نخواهم بود

می‌دانم که
تا به حال اشتباهاتی نیز کرده ام،
ولی همواره در پی جبران و خوبی کردن بودم و هستم

می‌دانم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت

می دانم اگه هرقدر باورم‌ نکنی با
باز هم  به دوست داشتنم ادامه میدم، حتی بعد از مرگم