یک خاطره

بر روی دیوار یک نانوایی که با ماژیک مشکی نوشته شده بود خواندم:

زمان غارتگر خاطرات است

همان نانوایی که با پدرم، و گاهی با مادرم میرفتم،
و به راستی که چه خاطراتی که توسط زمان غارت نشد، رفت
از کنار همه مان گذشت و دست و پا بسته نتوانستیم هیچکدام او را متوقف سازیم...

س.مشک
بهار ۹۹