جایگاه تصویرسازی ذهنی در زندگی

جایگاه تصویرسازی ذهنی در زندگی
انسان در هر زمینه ای اول واقعیت ها را نمی بیند،درعشق ، در کار ، در خری...