رتینوپاتی سروز مرکزی

رتینوپاتی سروز مرکزی (به انگلیسی: Central serous retinopathy) که با عن...