ارسال پیام تبلیغاتی به کمک madeline proto

ارسال پیام تبلیغاتی به کمک madeline proto
اسکریپت ارسال پیام انبوه به زبان php با استفاده از مدلاین پروتو