چند قدم تا بهار

در این روزهای آخر اسفند

وقتی که خانه‌ات کلاه سفیدش را

به احترام بنفشه‌ها

از سر برمی‌دارد

تو نیز خاکسترهای تلخ این زمستان را

از آستین بتکان

و چشم‌های غبار گرفته‌اش را

با روزنامه‌های خبرهای بدِ دیروز برق بینداز

تا تعبیر خواب‌های اردی‌بهشتی‌ات

راه زیادی نمانده است...