فرآیند دایمی ساختن ترس از مهاجمان

در کشورهایی که مدام مورد تاخت و تاز اقوام وحشی و نیمه وحشی قرار می گرفته اند , ( مانند انگلستان توسط وایکینگ ها و در کشورهای آسیایی توسط اعراب و مغولان و طوایف خونریز ترک ) , چگونه ترس از مهاجمان به عنوان ابزاری برای سلطه بر مردمان ( به شدت ترسیده ) و تداوم سلطه کسانی که پای مهاجمان را به آن دیار باز کرده و حتی شاید از آن ها دعوت نموده بودند , تئوریزه شده , نهادینه شده , و به کار گرفته شده است ؟

این شیوه هنوز نیز در دست به دست شدن قدرت در این دیار رواج دارد .