بخش دوم pgAdmin: ساختن پایگاه داده و جدول

بخش اول postgreSQL: نصب و راه‌اندازی روی مک (macOS)

بخش دوم postgreSQL: نقش‌ها و یوزرها

بخش سوم postgreSQL: پایگاه داده و جدول

بخش اول pgAdmin: نصب و راه‌اندازی روی مک (macOS)

  • یک پایگاه داده درست کنید.
(الف)
(الف)
(ب)
(ب)
(پ)
(پ)
  • یک جدول درست کنید.
(الف)
(الف)
(ب)
(ب)
(پ)
(پ)
(ت)
(ت)

و تمام.

بخش سوم pgAdmin: کوئری