بخش سوم postgreSQL: درست کردن پایگاه داده و جدول

بخش اول postgreSQL: نصب و راه‌اندازی روی مک (macOS)

بخش دوم postgreSQL: نقش‌ها و یوزرها

۱- ترمینال را باز کنید.

۲- با کامند زیر psql را فعال کنید.

psql postgres
 • یک پایگاه داده درست کنید.
CREATE DATABASE <dbname>;
 • یک لیست از تمام پایگاه‌های داده دریافت کنید.
\list

یا

\l
 • پایگاه داده حذف کنید.
DROP DATABASE <database_name>;
 • یک جدول درست کنید.
CREATE TABLE <table_name> (
<column1_name> <datatype> <contraints…>,
<column2_name> <datatype> <contraints…>,
<column3_name> <datatype> <contraint…>,
<table_constraints…>
);
 • مثال ۱:

الف) انواع داده:

 • Boolean:

booleanیاbool

یا تنها سه نوع مقدار میتوانند بگیرند؛ درست، غلط و خالی.

 • Character:

CHAR(n) .طول آن مشخص است و کمتر یا بیشتر نباید باشد

VARCHAR(n) حد بالای تعداد کارکترها را مشخص میکند.

TEXT حد بالا و پایین برای تعداد کارکترها مشخص نمیکند.

 • Numeric

Integer

سه نوع داریم:

 • SMALLINTدو بایت میباشد.
 • INT ۴ بایت میباشد.
 • SERIALبه طور خودکار با حفظ ترتیب جای خالی را با اعداد صحیح پر میکند.


 • Temporal data types

DATE فقط تاریخ را ذخیره میکند.

TIMEزمان را ذخیره میکند.

TIMESTAMPتاریخ و زمان را ذخیره میکند.

INTERVAL بازه‌ زمانی را ذخیره میکند.

ب) قوانین ستون‌ها:

 • NOT NULL

خالی نباشد.

 • UNIQUE

یکتا باشد.

 • PRIMARY KEY

هر جدول تنها یک پرایمری کی میتواند داشته باشد که با این تگ مشخص میشود.

 • FOREIGN KEY

هر جدول میتواند چندین فارن کی داشته باشد که با این تگ مشخص میشوند.

پ) قوانین جدول‌ها:

مشابه قوانین ستون‌ها است، تنها به تمامی ستون‌ها اعمال میشود.

 • مثال ۲:
 • مثال ۳:
 • یک لیست از تمام جدول‌ها بگیر:
SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_schema = ‘<schema_name>’;

مثال:

SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_schema = ‘public’;
 • یک ستون به جدول اضافه کن:
ALTER TABLE <table_name>
ADD <column_name> <column_definition>;
 • یک قانون به یک جدول اضافه کن.

الف) غیر از NOT NULLL:

ALTER TABLE <table_name>
ADD CONSTRAINT <constraint_name> <constraint> (<column_name>);

ب) NOT NULL:

ALTER TABLE <table_name> ALTER COLUMN <column_name> SET NOT NULL;
 • اضافه کردن یک foreign key:
ALTER TABLE <table_name> ADD CONSTRAINT <foreign_key_name> FOREIGN KEY (<foreign_key_column_name>) REFERENCES <primary_table_name> (<primary_key_name>);
 • مثال:
ALTER TABLE log ADD CONSTRAINT fk1 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id);
 • اضافه کردن یک مقدار خودکار به یک ستون:
ALTER TABLE <table_name>
ALTER COLUMN <column_type> SET DEFAULT <default_value>;
 • یک جدول حذف کن.
DROP TABLE token;

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

و تمام.

بخش اول pgAdmin: نصب و راه‌اندازی روی مک

بخش دوم pgAdmin: ساختن پایگاه داده و جدول

بخش سوم pgAdmin: کوئری