چرا می‌نویسم؟!

چرا می‌نویسم؟!
مقدمه‌ای برای نوشتن و سخنی با شما که قرار است با همراهیتان به قدم‌هایم...