تولید محتوا به ما یاد می‌دهد:

تولید محتوا اگر خوب و حرفه‌ای انجام بشود، به ما یاد می‌دهد:

به افکارمان نظم بدهیم.
به طور مداوم ایده‌های تازه خلق کنیم.
داستان‌سرایی کنیم.
با دقت بیشتری تحقیق و مطالعه کنیم.
با جامعۀ هدفمان ارتباط مؤثر برقرار کنیم.
ایده‌ها و افکارمان را ترویج کنیم.
فرصت‌آفرینی کنیم و از فرصت‌ها بهره ببریم.
برندشخصی خودمان را توسعه بدهیم.
آنچه را آموخته‌ایم به دیگران بیاموزیم.
برای خلق آیندۀ مطلوبمان بکوشیم.