کارآفرینی و توسعه پایدار

چند روز پیش 3 اردیبهشت روز کارآفرین بود به همین خاطر یه مطلبی رو که قب...