پرستاری در منزل ،پرستار کودک،پرستار سالمتد،شرکت خدماتی پرستاری شکوفایی،پرستاری و مراقبت در متزل و بیمارستان بصورت نیمه وقت و شبانه روزیرکت خدماتی مراقبتی پرستاری شکوفایی با دو شعبه در شیراز