کابل های مسی

کابل مسیواژه کابل به معنای طناب کلفت می باشد که در زبان فارسی با تلفظ...