ما در مقابل پیشرفت و افزایش علم در جامعه خودمون مسئولیم.