یادم باشد...

از تئاتر آموخته‌ام که باید با هم حرف بزنیم. چرا این وجه تمایز و امتیاز دلچسب را به کار نمی‌گیریم.


مثل دیالوگ‌های شخصیت‌های تئاتر، باید حرف زد تا نمایان شد.


از تئاتر آموخته‌ام که باید برای هم کاری کنیم. چرا از این توانمندی استفاده نمی‌کنیم.


مثل آدم‌های تئاتر، باید عمل کرد تا ثابت شد.