شعر را بايد

شعر را بايد برايت بخوانند

يا شعر را بايد برايش بخواني

شعر را بايد برايت بخواند

يا شعر را بايد برايش بخواني

اگر بتواني.