همه چيزمان را برده اند، خانه مان را برده اند، كليد را گذاشته اند براي ما، امّا