شنبه

و بیشتر مردم هر روز به خود خیانت می کنند
از من چه انتظاری داری؟
امروز شنبه بود
بگذار بخوابم
تا در یکشنبه ی غم انگیز بهتر بتوانم خیانت کنم.