شروع کردم، باشد که تمام شوم.

این اولین نوشته من است که می‌خواهم شروع به نوشتن کنم.

حال و هوای من متنوع است اما اکثرا در یک سطح.

می‌خواهم بخوابم، خوابی ابدی. اما نمی‌شود که!

بهترین روز زندگی من روزی است که واقعا شاد باشم.

آرزوی زندگی من شادی است.