یه نوشته پنج خطی از نهج البلاغه!

یه نوشته پنج خطی از نهج البلاغه!
:|