برنامه نویس در حوزه مالی، فعال در صنعت پرداخت و همچنین یکی از بنیانگذاران فون پی