۹ قانون طلایی برای تهیه قهوه

عوامل بسیاری مانند زمان نوشیدن و نوع قهوه می توانند در دم کردن قهوه بسیار تاثیر گذار باشند.

نکات مهم برای درست کردن قهوه

۱_ ابزار و تجهیزات

۲_ قهوه تازه

۳_ آسیاب مناسب

۴_ نوع آب

۵_ نسبت قهوه و آب

۶_ درجه حرارت آب هنگام دم کردن

۷_ زمان دم کردن

۸_ پس از دم کردن قهوه

۹_ از قهوه لذت ببرید