آشنایی من با بازیسازی #1

آشنایی من با بازیسازی #1
خاطرات من درباره آشنایی با بازیسازی و ادامه کارم در این حوزه !