باز هم گلزن ایران در جام جهانی اشک ریخت

تعصب و جنگندگی ایرانیان در زمین فوتبال به عینه به تماشا گذاشته شد.

یادتون میاید از تصویری از حمید استیلی در لینک:

گشودن دروازه آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه توسط حمید استیلی که به دلیل خوشحالی به یاد ماندنی وی پس از به ثمر رسیدن این گل منجر شد، در بین ۱۰ گل برتر فوتبال آسیا قرار گرفت.

منتشر کردیم که با مشتهای گره کرده اشک می ریخت. این بار نیز رامین رضاییان نازنین، گریه کرد تا:

اشکش در تاریخ ملتش برای مردمش غرورآفرین باشد

دیروز نیز این تصویر تکرار شد که نشان دهد این تیم برای مردم و جانفشان مردمش است.

نازنین، گریه کن که اشکت برای مردمت غرورآفرین است
نازنین، گریه کن که اشکت برای مردمت غرورآفرین است