همین دلخوری های کوچک!

ما آدم ها گاهی همدیگه رو نمی فهمیم

ما آدم ها گاهی قضاوت اشتباه می کنیم، گاهی زیادی تند میریم، گاهی با حرف هامون خواسته یا ناخواسته همدیگه رو آزار میدیم.

شده تاحالا حرفی بزنی که بعدا با خودت فکر کنی چرا همچین حرفی از زبونم درومد؟

اگر نگم همه امون، خیلیامون تجربه اش رو داریم...

اما بیاید فراموش کنیم، بیشتر ببخشیم، بیشتر محبت کنیم اینجوری زندگیامون قشنگ تره :)

نمیدونم چقدر به این اعتقاد داری که هرچقدر بیشتر از بقیه کینه و دلخوری به دل بگیری و تو دلت نگه داری انگاری زندگیت کسل کننده تر میشه خسته کننده تر میشه. انگاری همیشه از یچیزی اعصابت خورده یا ناراحتی

اما اگر احساس خوب بخشیدن و گذشتن رو تجربه کرده باشی همیشه آسوده و راحتی

من نمیگم همیشه یادت بره یا اینکه همیشه ببخش نه!!اصلا!!!

حتی بشین راجع بهش صحبت کن، گریه کن، بنویس یاهرکاری که میخوای بکن اما تو دلت نگهش ندار یکاری کن پرونده اش رو ببندی و بره پی کارش....