نقطه ضعفم شدنقطه ...

بدون شرح
بدون شرح

توی یک جمع معمولاارتباط بادیگران صورت میگیره، همه مانیازبه برقراری رابطه وقرارگرفتن درجمع های مختلف هستیم.ازجمع خانوادگی گرفته تاجمع دوستان وهمکاران و...روزی دوستی دریکی ازهمین جمع هانشسته بود سرصحبت بازشد ودرباره موضوعی همه اظهارنظرکردند ودوست ماهم نظرخودش راگفت بعدازجلسه همه باهم خداحافظی کردنددوست ماوبعضی دیگررفتند باقی دوستان که درجمع حضورداشتند شروع کردند به تعریف وگفتن توانایی های سایردوستان درباره جذابیت وتوانمندی یکی وتخصص ومدیرت نفردیگروهمین طورگذشت.بعدازیک هفته به ملاقات دوستم رفتم گپی باهم زدیم ومن اشاره ای به جلسه هفته گذشته کردم دیدم ناراحت شد وگفت نمی خوام درباره اش صحبت کنی من باتعجب گفتم مگه چی شده واون بااسرارمن علت روگفت که توی جلسه به علت عدم تسلط به بیان دیدگاه احساس شرمساری کرده وهنوزبعدازاین مدت زمان، باخودش توی این مسئله درگیرهست وقتی من موضوع رومتوجه شدم بهش خندیدم وگفتم همین اونم گفت اره مگه خنده داره منم گفتم ای بابا من فکرکردم کسی حرف بدی بهت زده نگو خودت توهم زدی، بی جهت خودت رودرگیرکردی امااوباجدیت گفت هیچ هم توهم نیست خنده ام روکم کردم وبالحن جدی بهش گفتم راستش توکه رفتی بچه هاداشتند مزیط بچه های گروه رومی گفتن درباره تو هم ازنکته سنجی وریزبینی توتعریف میکردند واصلامن وسایردوستان این تورکه ذهنت توروقضاوت کرده قضاوت نکردیم

جالبه که بدونی یک جایی خوندم که نیازهای مردم چیزهایی هستند ازقبیل:

۱-زنده ماندن وزندگی کردن

۲-ارتباط بادیگران

۳-رشد وپیشرفت

واصلاکسی به این چیزها فکرهم نمی کنه

اگه ذهنت روعادت بدی به تفکروتوجه به این سمت مطمئن هستم توهم نمی زنی که هیچ بلکه ذهن به کاراصلی خودش میپردازه البته ذهن توبه علت ساختارخودش می خواسته توروازیک موقعیت خطرسازبه نظرخودش اگاه کنه چون وقتی ذهن مادرمواردخاصی معلومات نداشته باشه شروع میکنه به ساختن تصویرهای وحشتناک درباره همون قضیه وچون ذهن مااطلاعات وآموزشی دراین زمینه ندیده دقیقا همین روداره برات تکرارمیکنه وبه همین علت احساس بدی دراین باره بهت دست میده حالا من چندنکته بهت میگم تاازش استفاده کنی

۱_ اینکه بازخوردی که خودت توی جمع به خودت میدی بعضی مواقع یک هشداره که خودتودراون زمینه خاص پرورش بدی وقوی کنی تاضعفت برطرف بشه

۲_ نقطه قوتی داری که دیگران میدونن وخودت ازش غافلی میتونی بررسیش کنی وازلابه لای صحبت دیگران واظهارنظرشون بفهمیش وازاون به نفع خود ت توکارهات وزندگی استفاد کنی

۳_به آموزشی نیازداری تااینکه ذهنت روبااطلاعاتی پرکنه که دراین جورمواقع به جای تحویل دادن توهم به خودت یک مسیرتحول ورشدروبهت نشون بده وازنقطه ضعف هات نقاط عطفت بشن وتورو به یک نتیجه مطلوب ودلخواه برسونن .دوستم که اول خیلی ناراحت بود حالادیگه احساسش عوض شده بود وباخوشحالی ودرحالی که چشماش برق میزد بهم گفت پس اگه یه جم بندی داشته باشیم باید این طور بگیم

که اگه نیازهامون روبشناسیم وروی اونها کارکنیم

۱_میتونیم این طوربگیم که ذهن ما نواقص رواگه معلومات مناسب دراختیارش نباشه تبدیل به احساسات بدبرای ماخواهد کرد

۲_آموزش دیدن واطلاعات مفید وبه روزماروبه طوردائم ارتقاع میده

۳_اینکه نقطه ضعف ها نقطه عطف وموجب ارتقاع درزندگی وکسب هاهستند

خوب من هم تصمیم گرفتم که خودم روتواین زمینه تقویت کنم ومی خوام بانوشتن نقطه نظراتم اون رومکتوب کنم وبصورت مقاله دربیارم تاهم به نوشتن که علاقه همیشگیم هست بپردازم و هم اینکه درزمان نوشتن تمرکزبهتری درارائه دیدگاهم دارم راستی می خوام مهارت کلامیم روهم تقویت کنم شمادوست عزیزم چه آموزشگاهی روبه هم توصیه میکنی من هم بعدازاینکه توصیه خودم روگفتم بانگاه کردن به ساعت دیواری متوجه شدم که زمان رفتن فرارسیده وباید به برنامه زمان بندی خودم بپردازم هرچند هنوزاین مدل زمان بندی برام سخته وبهش خوب عادت نکردم امامیدونم که زمان دارایی ارزشمندی هستش که نمی تونیم ازخرج شدنش جلوگیری کنیم فقط میتونیم اونو تبدیل به مهارت تجربه وپس اندازکرد همیشه یادم باشه

بهترین دوست ماتصویرهای ذهنی خوب ماازخودمان واهدافمان است بامروراین جملات درذهنم بادوستم خداحافظی کردم ودوست من باهیجان داشت فریادمی زد نقطه ضعفم شدنقطه عطفم ومن که ازاین اتفاق خوشحال بودم بعدازخاج شدن ازمنزل دوستم که عطرگلهای یاس حیاطش بامن همراه بود به سمت اهدافم حرکت کردم

«حسن صالحی»